สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผอ.สสข.3 จ.ระยองและคณะ ตรวจเยี่ยมการ
ตั้งด่านตรวจทุเรียนด้อยคุณภาพ บริเวณด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง โดยได้รับการต้อนรับจาก
นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง และเจ้า
หน้าที่ พร้อมให้สัมภาษณ์รายการจอโลกเศรษฐกิจ ของช่อง 3 เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจทุเรียนด้อย
คุณภาพการผลิตทุเรียนแบบยั่งยืน ณ บริเวณด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายวันชัย เจริญใจ นายอำเภอ
เขาสมิง ร่วมงานอำเภอยิ้มพร้อมบริการประชาชนด้านการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรและให้คำปรึกษาด้านการเกษตร
ณ ศาลา ม.2 บ้านหนองบัว ต.สะตอ อ.เขาสมิง
จ.ตราด

 

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายจักรพรรดิ์ บรรจงนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม
การบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก(การซื้อขายมังคุดโดย
การประมูล) โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผอ.สสข.3
จ.ระยอง เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด พร้อมปลัดอำเภอและ
เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเขาสมิง ตั้งด่านตรวจสอบคุณภาพทุเรียน
ณ บริเวณด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง และ บริเวณป้อมบ้าน
นาแกลง ม.5 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

เกษตรกรชาวสวนยยางที่มีที่ตั้งแปลงอยู่อำเภอเขาสมิง และจะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th