สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมแรงร่วมใจกันทำปุ๋ยหมักไว้หน้าสำนักงานเพื่อใช้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลย
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ตามนโยบายรักษาความสงงบแห่งชาติ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธาน ประชุมกลุ่มชาวไร่สับปะรดเพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจ แนวทางแก้ไขปัญหาสับปะรด เพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการดำเนินงาน โดยมีนายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง พร้อมเจ้าหน้าที่และตัวแทนเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดตราดเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง

 

 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลศูนย์เรียนรู้ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยนายมานิตย์ ชิงชัย ประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นวิทยากร ณ ม.8 ต.ประณีต
อ.เขาสมิง จ.ตราด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงและเจ้าหน้าที่จังหวัดตราด ร่วมกับอบต.เขาสมิง ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ลีลาวดี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดดงกลาง ต.เขาสมิง
อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

ขอเชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ
เชิญชวนเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก สามารถติดต่อรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th