สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง

 

คู่มือประชาชน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ
ณ ศบกต.
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ
ณ สนง.เกษตรอำเภอ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
นำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
นำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

 

วันที่ 29 เมษายน 2559 นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง ชี้แจงโครงการส่งเสริมการผลิต
เงาะนอกฤดูให้กลุ่มปรับปรุงคุณภาพเงาะตำบลวังตะเคียนตามโครงการส่งเสริมการผลิตเงาะนอกฤดู
งบพัฒนาจังหวัดตราด พร้อมมอบวัสดุการเกษตร ณ อตบ.วังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


ภาพกิจกรรม


วันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง โดย นายเกรียงศักดิ์ ทองหมู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง/ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำทุ่งช้างตาย หมู่ที่ 9 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอจะดำเนินการสูบน้ำจากคลองสะตอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสะตอที่ได้รับผลกระทบจำนวน 245 ราย พื้นที่การเกษตร 2,850 ไร่ ในส่วนของแหล่งน้ำต้นทุนในตำบลเขาสมิงและตำบลทุ่งนนทรียังมีแม่น้ำเขาสมิงสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้ในช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 27 เมษายน 2559 นายวันชัยเจริญใจเกษตรอำเภอเขาสมิง ได้ตรวจเยี่ยมการแก้ปัญหาภัยแล้งตำบลวังตะเคียนอ่างเก็บน้ำจะลองพื้นที่ 600 ไร่ มีเกษตรกรผู้ใช้น้ำจำนวน 320 ราย ใช้น้ำพื้นที่ไม้ผลจำนวน 3 , 500 ไร่ ในส่วนของการช่วยเหลืออำเภอเขาสมิงร่วม กับ อบต.วังตะเคียน ได้เติมน้ำลงอ่างเก็บน้ำจะลองเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้เกษตรกร โดยได้สูบจากแหล่งน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง
วันที่ 25 เมษายน 2559 นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง พร้อมนายจักรพรรดิ์ บรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเกรียงศักดิ์ ทองหมู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ


ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง ปี2558
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ขอเชิญเที่ยวงานวันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด (ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธุ์ 2559
ณ ลานหน้า อบต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด


ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th