สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

นายโอภาส ชอบรส
เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
ศบกต.
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมเกษตรกร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าตรวจเยี่ยมสวนนายไพฑูรย์ วานิชศรี เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก
ณ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด


*****************************************

ภาพกิจกรรม

young smartfarmer ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด นำตัวแทน young smartfarmer เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี

 

ส่งมอบลังชันโรง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ส่งมอบลังชันโรง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง

 

 

ประชุมร่วม สศก.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นางสาวจารุวรรรณ เปลี่ยนผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมประชุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หารือข้อมูลการปลูกพืชปี 56 ( ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวนาปี ) ณ ห้องประชุมสำนักงานกษตรจังหวัดตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

          สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดอบรมการเลี้ยงชันโรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพไม้ผล ในวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
     ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ
         เชิญชวนเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกใหม่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก สามารถติดต่อรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th