สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. 57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงประชาคมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (รายเดิม ปี56/57) พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
ณ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 24-25 พ.ย. 57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงประชาคมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (รายเดิม ปี56/57) พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง
จ.ตราด

 

 เมื่อวันที่ 20-21 พ.ย. 57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงประชาคมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (รายเดิม ปี56/57) พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ ต.สะตอ อ.เขาสมิง
จ.ตราด
เมื่อวันที่ 17-20 พ.ย. 57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงประชาคมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (รายเดิม ปี56/57) พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ ต.ทุ่งนนทรี และ ต.ท่าโสม
อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เกษตรกรชาวสวนยยางที่มีที่ตั้งแปลงอยู่อำเภอเขาสมิง และจะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th