สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
เปิดงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ “ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” โดยมีนายสายหยุด อาบสุวรรณ
เกษตรจังหวัดตราด นายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอเขาสมิง นายวันชัย เจริญใจ
เกษตรอำเภอเขาสมิง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสมิงให้การต้อนรับ
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ (อกม) โครงการอาสาสมัครเกษตร ปีงบประมาณ 2558 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

 

 

 

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอ
เขาสมิง จัดอบรมเกษตรกรผ่านกระบวนการการเรียนร
ู้แบบมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
ู่มาตรฐาน (ไม้ผล) เกษตรกร จำนวน 120 ราย 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยาวรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ระดับอำเภอ
รอบที่ 2 เกษตรกรที่ขอก ู้จำนวน 25 ราย
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เกษตรกรชาวสวนยยางที่มีที่ตั้งแปลงอยู่อำเภอเขาสมิง และจะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th