สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด พร้อมนายโอภาส ชอบรส
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
พาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมสวนทุเรียนและทำข่าวการเกษตร "การผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก"
สวนนายโกศล ปุญญปัญญา (เจ้าของโรงคัดบรรจุทุเรียนเพื่อการส่งออก ต.ทุงนนทรี )
ณ ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิ. จ.ตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง และนายจักรพรรดิ์ บรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้รับผิดชอบตำบล ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและคณะกรรมการตัดสินชุมชนปลอดขยะ zero west ระดับประเทศ ณ บ้านดินแดง ม.4 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

 

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมกับ อบต.วังตะเคียน ศบกต.วังตะเคียน และสถานีพัฒนาที่ดิน จ.ตราด ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และสนับสนุนปุ๋ยคอก เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ณ วัดบ้านโป่ง ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

ขอเชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ
เชิญชวนเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก สามารถติดต่อรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th