สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง

 

คู่มือประชาชน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ
ณ ศบกต.
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ
ณ สนง.เกษตรอำเภอ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
นำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
นำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

 

วันที่ 29 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง โดย นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอ
เขาสมิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ ทีมทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ตรวจเยี่ยม
จุดรับซื้อยางพารา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดรับซื้อยางพาราสหกรณ์ตราด
ยางพารา จำกัด หมู่ที่ 7ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


ภาพกิจกรรมวันที่ 29 มกราคม 2559 นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีทิพย์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง เข้าร่วมการสัมมนาสร้างความเข้าใจการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ปาล์มสวย รีสอร์ท อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดวันที่ 27 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง โดย นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลสะตอ-ตำบลเทพนิมิต และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ให้บริการรับยื่นแบบตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2558/59 ในพื้นที่ตำบลสะตอ และตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วันที่ 27 มกราคม 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผอ.สสข.3 จังหวัดระยอง เยี่ยมเยียนการผลิตพืชอินทรีย์ ณ สวนผลอำไพ ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมี นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล เกษตรกรเจ้าของแปลง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ให้การต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ


ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง ปี2558
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ขอเชิญเที่ยวงานวันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด (ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธุ์ 2559
ณ ลานหน้า อบต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด


ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th