โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ ปี 2558/59
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตรฯ ปี 2559
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
วันที่ 14 ธันวาคม 2559  
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด ประธาน ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single command) มอบหมายให้ นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง นำเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบฯ
  วันที่ 12 กันยายน 2559  
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนดินแดง ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบแหล่งผลิต
อาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ประจำปี 25559
วันที่ 11 กันยายน 2559
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐฯ ณ ห้องประชุมบ้านปู
แอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองตราด
วันที่ 10 กันยายน 2559
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ร่วมให้การต้อนรับ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคณะฯ
ในการเยี่ยมชมกิจกรรมการแปรรูปมังคุดอินทรีย์
                       ประมวลภาพกิจกรรม 
-   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
-   โรคไหม้ข้าว
-   ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส