โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ ปี 2558/59
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตรฯ ปี 2559
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการป้องกันผลผลิตมังคุดและเงาะซึ่งใช้สารเคมีเพื่อเร่งสุก
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดตราด
รับสมัครเกษตรกร "โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย"
การคาดคะเนผลผลิต (ทุเรียน / มังคุด / เงาะ / ลองกอง) ปี 2561 ครั้งที่ 1
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 5 เมษายน 2561
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 11 เมษายน 2561
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
ออกตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร

                       ประมวลภาพกิจกรรม 

ประมวลภาพกิจกรรมไทยนิยมอำเภอเขาสมิง เดือนมีนาคม 2561

-   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
-   โรคไหม้ข้าว
-   ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส