งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
 

    วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
    เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
    ให้บริการประชาชน ในการรับขึ้นทะเบียน
    เกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
    เกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตร
    อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
    
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
    สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับ
    สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จัดงาน
    วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ
    บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
    ใหม่ ปี 2559 ณ ศพก.ตำบลประณีต
    
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
    นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด
    ประชุมชี้แจงเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
    สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง เพื่อเตรียม
    ความพร้อมการจัดงาน วันถ่ายทอด
    เทคโนโลยี (Field Day) และบริการฯ

    
                       ประมวลภาพกิจกรรม