สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันถ่าย
ทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ณ หมู่ 8 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีนายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอ
เขาสมิง เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตร เ ขต 3 จังหวัดระยอง นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด นายวันชัย เจริญใจ
เกษตรอำเภอเขาสมิง ส่วนราชการต่างๆ เกษตรกร นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรม
กิจกรรมประกอบด้วยฐานเรียนรู้ต่างๆ


ภาพกิจกรรม


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 สถานเอกอัครราชฑูต
อินโดนีเซียประจำประเทศไทยเยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด โดยได้รับการต้อนรับจาก
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์นายอำเภอเขาสมิง
ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง หัวหน้าส่วน
ราชการอำเภอเขาสมิง พร้อมคณะ ครูนักเรียน
และหัวหน้ากลุ่มสถานศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย
แดนบ้านเขาฉลาด ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านเขาฉลาดต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดตราด
ปี 2558 คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชุมแสง ณ ศาลาหมู่บ้านชุมแสง หมู่ 6 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีนางสาวณัฐกาญจน์ ศรีทิพย์เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน สำนักงาน เกษตรอำเภอเขาสมิง ให้การต้อนรับตลอดถึงการนำชมกิจกรรมกลุ่มฯวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดตราด ปี 2558
คัดเลือกเกษตรกรสาขาทำสวน นายชัยวัฒน์ ปริ่มผล
เกษตรกรต.ทุ่งนนทรีอ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีนายวันชัย
เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง นายชัชวาล ย์ลีลาทรัพย์เลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบตำบล ให้การต้อนรับตลอดถึงการนำชมกิจกรรมกลุ่มฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมาปรับปรุงทะเบียน(รายเก่า) หรือขึ้นทะเบียน
(รายใหม่/แปลงใหม่) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ(ที่ตั้งแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน)
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง ปี2558
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th