สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงาน
เกษตรอำเภอเขาสมิง พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการชดเชยรายได้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2558
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด ด

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินงาน
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบการเกษตรภายใต้แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เดินเนินทางมา
สำรวจพื้นที่พร้อมรับฟังเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการ
ให้คณะทำงานฯให้ความช่วยเหลือ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านเขาฉลาด ตำบลเทพนิมิต อำเภอขาสมิง
จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
พร้อมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแสนตุ้งจัดประชุมชี้แจง
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริมพร้อมจัดทำแผนเงินกู้ จำนวน 129 ราย
ณ ศาลาแดง ม.1 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

เกษตรกรชาวสวนยยางที่มีที่ตั้งแปลงอยู่อำเภอเขาสมิง และจะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th