สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายบรรจง กนะกาศัย นายอำเภอเขาสมิง นายวันชัย เจริญใจ
เกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด มอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับผู้ประสบวาตภัย
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 จำนวนผู้ประสบภัย 11 หลังคาเรือน
ณ ศาลา ม.8 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศอบรมให้ความรู้
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า
เกษตรตามแนวทางการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ครั้งที่3 พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ณ ศาลา ม.1บ้านตาพลาย
ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตร
จังหวัดตราดนายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิงและเจ้า
หน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มส่ง
เสริมและพัฒนาการผลิตและกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ชี้แจงโครงการแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม อบต.ประณีต
ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด




เมื่อวันที่ 22 เมษยน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ปลัดฝ่ายความมั่นคง
อำเภอเขาสมิง และกำลังอส.ตั้งจุดตรวจทุเรียนอ่อน ณ บริเวณด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง และสามแยก
อบต.ประณีต ต.ประณีตอ.เขาสมิง จ.ตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

เกษตรกรชาวสวนยยางที่มีที่ตั้งแปลงอยู่อำเภอเขาสมิง และจะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th