โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ ปี 2558/59
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตรฯ ปี 2559
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง นำโดย
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนประณีตวิทยาคม
จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิก 50 ราย
  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ
นักวิชาการส่งเสริมกาเรกษตรปฏิบัติการ
เยี่ยมเยียน เกษตรกรและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำ
คิวอาร์โค๊ดทุเรียนพรีเมียม ตำบลประณีต

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณี พันธุ์สรณ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมการประสานงานการขับเคลื่อนและ
ขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด
มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมการเปิดงาน
วันรักษ์กล้วยไม้เมือ
งตราด ครั้งที่ 4

                       ประมวลภาพกิจกรรม 
-   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
-   โรคไหม้ข้าว
-   ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส