สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม   
และพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มสถาบันเกษตรกร นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง เจ้าหน้าที่
อำเภอเขาสมิง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเกษตรกร ประชุมบูรณาการ "การส่งเสริมการเกษตร
ในรูปแบบแปลงใหญ่" รวมทั้งวางแผนการผลิตในด้านส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพ การรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรในการผลิตและจำหน่าย จัดทำวัสดุการตลาดให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
"พืชทุเรียน" ณ ห้องประชุม      อบต.ประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายวันชัยเจริญใจเกษตรอำเภอ
เขาสมิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามตามโครงการลดความ
เสี่ยงจากการระบาดศัตรูพืช กิจกรรมควบคุมแมลงวันผลไม้
ณ ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดตราดและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ต.ประณีตอ.เขาสมิง โดยมีนายบรรจง
กนะกาศัย นายอำเภอ เขาสมิง นายวันชัย เจริญใจ เกษตร
อำเภอเขาสมิง เจ้าหน้าที่อำเภอเขาสมิงและคณะกรรม
การศูนย์เรียนรู้ฯให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสายหยุด อาบสุวรรณ
เกษตรจังหวัดตราด นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เกษตรจังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมชม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนผลอำไพ ของนายชัยวัฒน์ ปริ่มผล
เกษตรกร ต.ทุ่งนนทรีอ.เขาสมิงชมการดำเนินงานการท่อง
เที่ยวเชิงเกษตรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
พร้อมผลิตภัณฑ์ น้ำพริกแกงป่าฟรีดไดร์ ละลายน้ำพร้อม
ปรุง 5 นาที  ทำแกงป่าได้ง่าย

 

ข่าวประชาสัมพันธ

เกษตรกรชาวสวนยยางที่มีที่ตั้งแปลงอยู่อำเภอเขาสมิง และจะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th