สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อำเภอเขาสมิง
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานราชการอำเภอเขาสมิง ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
ณ วัดท่ากระท้อน อ.เขาสมิง จ.ตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 15 จังหวัดตราด บรรยายให้ความรู้ เรื่องการปลูกดาวเรือง ให้กับชุมมชนพอเพียงวังตะคียน ณ วัดธรรมาพิมุข ม. 6 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 นางสาวจารุวรรณ เปลี่ยนผดุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ และได้นำต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้ามาแจกให้เกษตรกรปลูก ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ "เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558" ณ วัดฆ้อ ม. 2 ต.วังตะเคียน
อ.เขาสมิง จ.ตราด
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร และโครงการพัฒนาเกษตรกรปลาดเปลื่อง ( Smart Farmer) โดยวิทยากรจากที่ปรึกษาด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพและการตลาดไม้ผลจากบริษัท CP คุณไพรฑูรย์ วานิชศรี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง

 

ข่าวประชาสัมพันธ

ขอเชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ
เชิญชวนเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหม่ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรก สามารถติดต่อรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th