โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพฯ ปี 2558/59
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการ
การเกษตรฯ ปี 2559
โครงการค่ายข้าว 4 ภาค ปี 2561
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการป้องกันผลผลิตมังคุดและเงาะซึ่งใช้สารเคมีเพื่อเร่งสุก
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดตราด
รับสมัครเกษตรกร "โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย"

ประมวลภาพกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
การปรับปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง
และเกษตรกรอำเภอเขาสมิง
ร่วมทำบุญสำนักงาน
เกษตรอำเภอเขาสมิง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
ร่วมประชุมคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 30 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

                       ประมวลภาพกิจกรรม 

ประมวลภาพกิจกรรมไทยนิยมอำเภอเขาสมิง เดือนมีนาคม 2561

-   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
-   โรคไหม้ข้าว
-   ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส