สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง

 

คู่มือประชาชน
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ
ณ ศบกต.
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ
ณ สนง.เกษตรอำเภอ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
นำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกร
นำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

 


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด จัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัย  ณ ห้องประชุม อบต.วังตะเคียน
อ.เขาสมิง โดยมีเกษตรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย


ภาพกิจกรรมวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 นายจักรพรรดิ์ บรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลประณีต ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและส่งมอบวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมแปลงไม้ผลอินทรีย์ ให้กับโรงเรียนประณีตวิทยาคม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลประณีต ผ่าน ศบกต.ประณีต งบประมาณ 30,000 บาท ณ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีทิพย์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านวังตัก ม.9 ต.เขาสมิง ถ่ายทำรายการช่อง 3 แฟมิลี่ (เกษตรมีดี) เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ (เหลืองจันทน์) ในสวนเงาะ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านวังตัก ม.9 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุวรรณี พันธุ์สรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามจุดเรียนรู้ตัวอย่าง ของนางบุญเหลือ โชติช่วง ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

 

ข่าวประชาสัมพันธ

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมาปรับปรุงทะเบียน(รายเก่า) หรือขึ้นทะเบียน
(รายใหม่/แปลงใหม่) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ(ที่ตั้งแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน)
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง ปี2558
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th