สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง ผู้จัดการแปลงใหญ่
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง“ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม การผลิต
และขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้เอง” ตามวัตถุประสงค์การลดต้นทุนการผลิต
ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด


ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อน
ที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอเขาสมิง
นำโดย ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอเขาสมิง และ
นายวันชัย เจริญใจเกษตรอำเภอเขาสมิง พบประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด โดย
ร่วมทำบุญและให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่ออรับรู้ปัญหา
ความเดือดร้อนทัศนคติ วิธีคิด ข้อเสนอแนะของเกษตรกร
ณ ศาลาวัดเขามะพูด ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. นายวันชัย เจริญ
ใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสมิง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนาม
ถวายพระพร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชนีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสมิงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3จังหวัดระยองดำเนินการถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็น
ต้นแบบที่ดี (Best Practice) ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด โดยได้รับการต้อนรับจากนายวันชัย
เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิงพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเขาสมิง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง

 

ข่าวประชาสัมพันธ

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมาปรับปรุงทะเบียน(รายเก่า) หรือขึ้นทะเบียน
(รายใหม่/แปลงใหม่) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ(ที่ตั้งแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน)
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง ปี2558
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th