สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงยินดีต้อนรับ .....คำขวัญอำเภอเขาสมิง เขาสมิงประตูสู่เมืองตราด ธรรมชาติสดใส ผลไม้รสโอชา ยางพาราชั้นเลิศ แหล่งกำเนิดอัญมณี

เกษตรอำเภอเขาสมิง

เมนูหลัก
จุดถ่ายทอดความรู้
การจัดการองค์ความรุ้ KM
ภารกิจ/นโยบาย
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุม (DM)
แผนงาน / โครงการ
รายงานการเกิดภัยธรรมชาติ
ข้อมูลสถาบัน

website หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองการเจ้าหน้าที่

องคลัง

กรมประมง

กรมปศุสัตว์

กรมพพัฒนาที่ดิน

กรมชลประทาน

กรมวิชาการเกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักปลัดกระทรวง

สข.3 ระยอง


เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57 นายชัชวาลย์ ลีลาทรัพย์เลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และนายเกรียงศักดิ์ ทองหมู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบตำบล จัดอบรมโครงการ
ลดความเสี่ยงการระบาดศัตรูพืช กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรการใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อควบคุม
แมลงวันผลไม้ ณ ศาลา ม.1 บ้านตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด


ภาพกิจกรรม

 

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมอบรมเพิ่มทักษะด้านสารสนเทศสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน Zoning ระห่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โดยวิทยากรผู้มีความรู้จาก GISDA

 

 เมื่อวันที่ 3-4 ธ.ค.57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงประชาคมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (รายเดิม ปี56/57) พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ อบต.แสนตุ้ง ต.แสนตุ้ง
อ.เขาสมิง จ.ตราด
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ฝึกอบรม/ปฏิบัติ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) เพื่อลดต้นทุนการผลิต ภายใต้โครงการบูรณาการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2558

 

ข่าวประชาสัมพันธ

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เกษตรกรชาวสวนยยางที่มีที่ตั้งแปลงอยู่อำเภอเขาสมิง และจะเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เชิญร่วมกันปลูกต้นไม้"โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นเนื่องในโอกาศสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 " เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี มีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในโอกาศมหามงคล
ขอเชิญเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายแปลง และรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอเขาสมิงได้ทุกวันเวลาราชการ

ข่าวสารการเตือนภัย

ประกาศเตือนภัยพยากรณ์อากาศ
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชประจำสัปดาห์
พยากรณ์อากาศประจำวัน
สาระน่ารู้
สำนักงานเกษตรอำเขาสมิง 38หมู่ 1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23130
โทรศัพท์ /แฟกซ์039-599438 e-mail : tra_khaosaming@doae.go.th