โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 อำเภอเขาสมิง
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2
559
 
วันที่ 18 สิงหาค ม 2559  
นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมออกหน่วยให้บริการในงานโครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสขฯ ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดฆ้อ
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวั
ดตราด
  วันที่ 18 สิงหาคม 2559
นายจักรพรรดิ์ บรรจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม
คณะทำงานบริหารจัดการการขับเคลื่อนระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 8 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังตะเคียน จัดอบรมโครงการส่งเสริม
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและผสมปุ๋ยใช้เอง
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
วันที่ 13 สิงหาคม 2559
นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด
มอบหมายให้นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง
และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะศึกษาดูงาน
จากประเทศออสเตเรีย ศึกษาดูงาน
ณ สวนทุเรียนทองบูรพา หมู่ที่ 5 ตำบลประณีต
                       ประมวลภาพกิจกรรม 
-   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล  
-   โรคไหม้ข้าว
-   ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส